Участниците могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по решението, обявлението, заданието за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на проектните предложения.

В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след горепосочения срок.

Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача и в сайта на конкурса.

ВАЖНО!

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

Съгласно условията на конкурса, изискването към потенциалните участници, относно професионалната им квалификация е САМО ЕДНО – ДО УЧАСТИЕ СЕ ДОПУСКАТ ДИПЛОМИРАНИ АРХИТЕКТИ ИЛИ ПРОЕКТАНТСКИ ЕКИПИ, В ЧИИТО СЪСТАВ ИМА ПОНЕ ЕДИН ДИПЛОМИРАН АРХИТЕКТ.

Не се изисква удостоверяване на проектантската правоспособност;

Няма ограничение за университет и/или  държавата, в която е придобита дипломата.

 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОНКУРСА:

Ако участникът класиран на първо място заяви желание за последващото изработване на технически/работен проект, същият следва към този момент да притежава нужната проектантска правоспособност, съгласно изискванията на Република България, а именно :

Да има призната професионална квалификация и правоспособност, в съответствие с изискванията на Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и правоспособност за проектиране, при условията на Закона за културното наследство.

Като е допустимо тези качества да са налице както лично по отношение на спечелилия участник или последния да докаже, че разполага с такъв ресурс посредством трети лица /например: граждански договор с трето лице отговарящо на условията и други начини, като създаване на обединение.

 

* По подробно разписана информация относно условията за участие в конкурса можете да намерите от стр. 77 в КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА. 2018 © Велико Търново: международен архитектурен конкурс. Всички права запазени.