ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми участници,

Уведомяваме Ви, че срокът за задаване на въпроси към Възложителя, свързани с конкурса изтече на 10.07.2018 г.

След горепосочения срок Възложителят няма да предоставя отговори на въпроси и разяснения.

Отговорите на зададени въпроси и разяснения преди обявената дата можете да откриете публикувани на профила на купувача на сайта на Община Велико Търново, сайта на конкурса и фейсбук страницата.

Крайният срок за подаване на предложенията, във връзка с обявения конкурс е до 17.00 ч. /+2 GMT/ на 20.07.2018 г. в деловодството в сградата на Община Велико Търново, на адрес гр. Велико Търново, пощенски код 5000, пл. „Майка България“ №2.

Желаем Ви успех!

Уважаеми участници, с настоящето искаме да Ви напомним, че крайният срок за подаване на предложенията във връзка с обявения конкурс е до 17.00 ч. /+2 GMT/ на 20.07.2018 г.

До участие в конкурса ще бъдат допуснати само предложения, постъпили в Община Велико Търново до посочения ден и час.

Предложения, постъпили след 17.00 ч. /+2 GMT/ на 20.07.2018 г., ще бъдат върнати на подателите за тяхна сметка и няма да са предмет на оценка.

Следва да изпращате проектните си предложения в указаните по-горе срокове, като разходите за доставката им са за Ваша сметка. Предложения, изпратени за сметка на получателя, няма да бъдат приемани.

Отново използваме възможността да Ви напомним, че в секция „Въпроси и Отговори“ на сайта може да  откриете полезна информация, която да Ви подпомогне при изработването на проектите.

Участниците могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по решението, обявлението, заданието за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на проектните предложения.

В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след горепосочения срок.

Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача и в сайта на конкурса.

Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗОП, лицата могат да искат писмено разяснения от Възложителя. В параграф 2, т. 33 от Допълнителните разпоредби на закона дава дефиницията: „Писмен" или „в писмена форма" е всеки израз, състоящ се от думи или цифри, който може да бъде прочетен, възпроизведен и впоследствие съобщен, включително информация, която се предава и съхранява с електронни средства. С оглед на тази дефиниция въпрос зададен в графичен вид не отговаря на предписаната от закона форма и поради тази причина не следва да бъде отговорен.

Въпросите в тази процедура следва да се задават единствено в писмен вид с оглед спазването на закона и осигуряването на равнопоставеност на потенциалните участници в конкурса.

ВАЖНО!

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

Съгласно условията на конкурса, изискването към потенциалните участници, относно професионалната им квалификация е САМО ЕДНО – ДО УЧАСТИЕ СЕ ДОПУСКАТ ДИПЛОМИРАНИ АРХИТЕКТИ ИЛИ ПРОЕКТАНТСКИ ЕКИПИ, В ЧИИТО СЪСТАВ ИМА ПОНЕ ЕДИН ДИПЛОМИРАН АРХИТЕКТ.

Не се изисква удостоверяване на проектантската правоспособност;

Няма ограничение за университет и/или  държавата, в която е придобита дипломата.

 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОНКУРСА:

Ако участникът класиран на първо място заяви желание за последващото изработване на технически/работен проект, същият следва към този момент да притежава нужната проектантска правоспособност, съгласно изискванията на Република България, а именно :

Да има призната професионална квалификация и правоспособност, в съответствие с изискванията на Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и правоспособност за проектиране, при условията на Закона за културното наследство.

Като е допустимо тези качества да са налице както лично по отношение на спечелилия участник или последния да докаже, че разполага с такъв ресурс посредством трети лица /например: граждански договор с трето лице отговарящо на условията и други начини, като създаване на обединение.

 

* По подробно разписана информация относно условията за участие в конкурса можете да намерите от стр. 77 в КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА. 2018 © Велико Търново: международен архитектурен конкурс. Всички права запазени.