Протоколите от работата на журито, както и окончателният доклад по чл. 88, ал. 4 от ЗОП се публикуват на Профилът на купувача на Община Велико Търново, в деня в който на участниците в конкурса се изпрати Решението за класиране издадено от Възложителя.

Към настоящия момент процедурата на Конкурс за проект не е достигнала до този етап. В момента се разглеждат ЕЕДОП на участниците и се преценява тяхното съответствие с критериите за отстраняване съгласни чл. 54 от ЗОП и критериите за подбор. В резултат на това ще бъде изготвен протокол, който ще бъде изпратен на класираните участници и на тях ще бъде дадена възможност да коригират неправилно попълнени ЕЕДОП или да предоставят липсващи документи и/или информация. За тези действия в закона са предвидени 5 /пет/ работни дни, считано от денят следващ получаването на протокола. След като този срок изтече ще бъдат разгледани получените отговори и ще се извърши преценка относно това дали отговарят на изисканото в протокола. Тази работа ще бъде отразена в нов протокол, в който ще бъде изготвено и окончателното класиране.

Тогава цялата работа на журито ще бъде отразена в доклад, към който ще бъдат приложени и протоколите от работата му и ще бъдат предадени на Възложителя за одобрение. За това одобрение законът предвижда 10 /десет/ дневен срок от получаване на доклада, като срокът започва да тече от денят следващ получаването. След одобряването, Възложителят има нов 10 /десет/ дневен срок за издаване на решение за класирането на участниците в конкурса съгласно доклада на журито. Това решение се изпраща в тридневен срок от издаването си на всички участници, като в деня на изпращането се публикуват и протоколите и доклада от работата на журито.

Във връзка с горното следва да се направи уточнението, че е трудно да бъдат определени конкретни срокове за завършване на процедурата с решение, тъй като са налице редица фактори, които не могат да бъдат предвидени от Възложителя и от журито. Стремежът е в най-скоро време да бъде издадено решение за класиране, с оглед на големия обществен интерес към конкурса.

След изтичане на срока за обжалване на решението за класиране ще се пристъпи към сключване на договор за придобиване на авторските права върху проектите на сградите от победителите в конкурса.

На следващ етап ще бъде проведена нова процедура по ЗОП – договаряне без предварително обявление с класирания на първо място, в рамките на която ще бъдат договорени конкретните параметри по изготвянето на технически/работен проект на сградата.

Уважаеми участници, молим да изпратите на имейл адрес info@velikotarnovocentre.com , номер на товарителница и фирма спедитор, с които сте изпратили документите си за участие в конкурса.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА КОНКУРСНИТЕ ПРОЕКТИ (виж стр.82 от Конкурсната програма)

 

Конкурсният проект се представя в запечатана непрозрачна опаковка (1), върху която се посочват:

а. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

б. адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и по възможност - факс;

в. наименованието на конкурса;

В опаковката (1) се представят таблата с конкурсния проект, които в никакъв случай не трябва да съдържат идентификационна информация за участника. В отделен непрозрачен плик (2) се предоставят документите по чл.89, ал.3 от ППЗОП. Когато таблата се представят на електронен носител, върху него също не следва да бъде налична информация идентифицираща участника.

Уважаеми участници,

Уведомяваме Ви, че срокът за задаване на въпроси към Възложителя, свързани с конкурса изтече на 10.07.2018 г.

След горепосочения срок Възложителят няма да предоставя отговори на въпроси и разяснения.

Отговорите на зададени въпроси и разяснения преди обявената дата можете да откриете публикувани на профила на купувача на сайта на Община Велико Търново, сайта на конкурса и фейсбук страницата.

Крайният срок за подаване на предложенията, във връзка с обявения конкурс е до 17.00 ч. /+2 GMT/ на 20.07.2018 г. в деловодството в сградата на Община Велико Търново, на адрес гр. Велико Търново, пощенски код 5000, пл. „Майка България“ №2.

Желаем Ви успех!

Уважаеми участници, с настоящето искаме да Ви напомним, че крайният срок за подаване на предложенията във връзка с обявения конкурс е до 17.00 ч. /+2 GMT/ на 20.07.2018 г.

До участие в конкурса ще бъдат допуснати само предложения, постъпили в Община Велико Търново до посочения ден и час.

Предложения, постъпили след 17.00 ч. /+2 GMT/ на 20.07.2018 г., ще бъдат върнати на подателите за тяхна сметка и няма да са предмет на оценка.

Следва да изпращате проектните си предложения в указаните по-горе срокове, като разходите за доставката им са за Ваша сметка. Предложения, изпратени за сметка на получателя, няма да бъдат приемани.

Отново използваме възможността да Ви напомним, че в секция „Въпроси и Отговори“ на сайта може да  откриете полезна информация, която да Ви подпомогне при изработването на проектите.

Участниците могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по решението, обявлението, заданието за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на проектните предложения.

В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след горепосочения срок.

Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача и в сайта на конкурса.

Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗОП, лицата могат да искат писмено разяснения от Възложителя. В параграф 2, т. 33 от Допълнителните разпоредби на закона дава дефиницията: „Писмен" или „в писмена форма" е всеки израз, състоящ се от думи или цифри, който може да бъде прочетен, възпроизведен и впоследствие съобщен, включително информация, която се предава и съхранява с електронни средства. С оглед на тази дефиниция въпрос зададен в графичен вид не отговаря на предписаната от закона форма и поради тази причина не следва да бъде отговорен.

Въпросите в тази процедура следва да се задават единствено в писмен вид с оглед спазването на закона и осигуряването на равнопоставеност на потенциалните участници в конкурса.

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

Съгласно условията на конкурса, изискването към потенциалните участници, относно професионалната им квалификация е САМО ЕДНО – ДО УЧАСТИЕ СЕ ДОПУСКАТ ДИПЛОМИРАНИ АРХИТЕКТИ ИЛИ ПРОЕКТАНТСКИ ЕКИПИ, В ЧИИТО СЪСТАВ ИМА ПОНЕ ЕДИН ДИПЛОМИРАН АРХИТЕКТ.

Не се изисква удостоверяване на проектантската правоспособност;

Няма ограничение за университет и/или  държавата, в която е придобита дипломата.

 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КОНКУРСА:

Ако участникът класиран на първо място заяви желание за последващото изработване на технически/работен проект, същият следва към този момент да притежава нужната проектантска правоспособност, съгласно изискванията на Република България, а именно :

Да има призната професионална квалификация и правоспособност, в съответствие с изискванията на Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и правоспособност за проектиране, при условията на Закона за културното наследство.

Като е допустимо тези качества да са налице както лично по отношение на спечелилия участник или последния да докаже, че разполага с такъв ресурс посредством трети лица /например: граждански договор с трето лице отговарящо на условията и други начини, като създаване на обединение.

 

* По подробно разписана информация относно условията за участие в конкурса можете да намерите от стр. 77 в КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА. 2018 © Велико Търново: международен архитектурен конкурс. Всички права запазени.